Home | About Us | Staff | Courses | Laboratory | Publications | Research | Articles | Contact Us | Link |
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครได้จัดสร้างห้องปฏิบัติการเคมีใหม่ ณ อาคาร L ชั้น 3 (อาคารภาควิชาวิศวกรรมโยธา) ซึ่งได้เปิดใช้ไปแล้วเมื่อเทอมปลายปีการศึกษา 2546 ที่ผ่านมา นับได้ว่าเป็นห้องปฏิบัติการเคมีที่ใหญ่และสะดวกสบาย พร้อมสรรพไปด้วยอุปกรณ์เครื่องมืออันทันสมัย สำหรับการจัดการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการเคมี ระดับปริญญาตรี ของ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศศาสตร์ และให้บริการด้านงานวิจัย สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโทที่เกี่ยวข้อง

พิธีเปิดห้องปฏิบัติการเคมี โดยท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546