Home | About Us | Staff | Courses | Laboratory | Publications | Research | Articles | Contact Us | Link |


   ยินดีต้อนรับ

   ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนวิชาเคมีทั่วไป
   และปฏิบัติการเคมี สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศศาสตร์


   ปรัชญา

    ภาควิชาเคมีมุ่งมั่นที่จะดำเนินการและพัฒนาด้านการเรียนการสอนให้เจริญก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพและ ส่งเสริมให้อาจารย์ทำวิจัยอย่างต่อเนื่อง


    ประวัติ

  พ.ศ. 2533 เริ่มเปิดสอนวิชาเคมี และปฏิบัติการเคมี ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยยังไม่เป็นภาควิชา
  พ.ศ. 2534 ภาควิชาเคมีได้ก่อตั้งขึ้น เพื่อให้บริการทางวิชาการกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยทำการสอนวิชาเคมีทั่วไป
  และปฏิบัติการเคมี สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และวิชาวัสดุวิศวกรรม ( Engineering materials ) ห้องปฏิบัติการเคมียังไม่มี
  เป็นของตัวเอง แต่ปฏิบัติการเคมีได้จัดทำชุดเคลื่อนที่ ( mobile unites ) ซึ่งสามารถไปดำเนินการสอนห้องใดก็ได้
  พ.ศ. 2535 ภาควิชาเคมีได้สร้างห้องปฏิบัติการเคมีขึ้นที่ชั้นบนของอาคาร C ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  พ.ศ. 2538 ห้องปฏิบัติการเคมีได้สร้างขึ้นที่ชั้น 1 ห้อง F103 อาคาร F เพื่อใช้สอนและทำ Project ของนักศึกษาวิศวกรรมเคมี
  และนักศึกษาของคณะสัตวแพทย์
  พ.ศ. 2541 อาคารของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลถูกรื้อลง ห้องปฏิบัติการเคมีสำหรับชั้นปีที่ 1 ต้องย้ายไปชั่วคราวที่อาคาร
  ยิมเนเซียมชั้น 2
  พ.ศ. 2546 ห้องพักอาจารย์และห้องปฏิบัติการเคมีแห่งใหม่ได้ก่อสร้างเสร็จ ณ ตึก L ชั้น 301(อาคารโยธา)